Våra tjänster

VÅRA TJÄNSTER

VÅR EXPERTIS - TILL DIN TJÄNST!


Vad driver dig? Vad vill du uppnå? Vi har möjlighet att stötta dig i många olika ägar-, styrelse-och/eller ledarfrågor:


 • Exekutivt mentorskap - bollplank och stöttning för ledare
 • Interimslösningar - tillfällig VD eller ledare för specifikt uppdrag
 • Tillväxtrådgivning - hur få verksamheten att växa på bästa sätt och få organisationen med sig
 • Organisationsutveckling - skapa bästa teamet med rekryteringar och utveckla med hjälp av bl a medarbetarundersökningar
 • Företagsöverlåtelse och generationsväxling - stöd under hela processen, företagsvärderingar, förhandlingar och tillväxt
 • Facilitering - guidning och styrning av lednings-, styrelse- eller företagsmöte som leder till viktigt beslutsfattande och agerande


Oavsett tjänst arbetar vi alltid under full sekretess och diskretion


EXEKUTIVT MENTORSKAP
BOLLPLANK FÖR VD OCH CHEFER


Ensamt på toppen?

Som chef kan man inte diskutera allt öppet. Ibland fastnar man i utvecklingen eller står inför en tuff utmaning och det kan kännas ensamt i ledarpositionen. Då är det viktigt att få möjlighet att bolla med en extern mentor som hjälper till att vidga vyerna och som bidrar med nya perspektiv på saker och ting. Ledarcoaching och individuellt stöd för dig som är företagsägare, VD eller chef/ledare ger energipåfyllnad, inspiration, ökad motivation och leder till handling!  


Upplägg

Mentorskap erbjuds i paket om tre möten à två timmar alternativt 1-års- program med månadsmöten eller kvartalsmöten à två timmar. Mentorskapet sker självklart under full sekretess och diskretion. 


På första mötet beslutar vi gemensamt om mentorskapets innehåll. Du väljer själv om du vill ta del av diverse verktyg som stöttar verksamhetens tillväxt och få företagsrådgivning samt handfast vägledning för bättre affärer, effektivare organisation eller om du föredrar att diskutera aktuella frågeställningar, personalärenden etc - coachningen byggs utefter dina behov och önskemål. 


Nyligen befordrad till chef?
Att klättra inom den interna organisationen och hantera att gå från kollega till chef kräver en del egen förberedelse. Resan kan vara utmanande och mycket ändras över bara några timmar. Vi förbereder dig inför den nya rollen, belyser viktiga förändringar och kan vara fortsatt bollplank i ditt ledarskap.


TILLVÄXTRÅDGIVNING


Framgångsrik tillväxt

En lyckad tillväxtresa måste planeras, målsättas och styras upp. Det kräver ett sammansvetsat team som drar åt samma håll, kapital, högt engagemang och en hel del mod. Hur uppnår man det?


Företagsstyrning

Företagledarnas utmaningar i tillväxtfaser är förvånansvärt lika, oavsett bransch eller nisch. De flesta står med samma eller liknande frågor och vill gärna undvika groparna. Med en handfast coaching och effektiva verktyg guidar vi dig genom tillväxten och hjälper dig att våga ta kliven och agera.

 • Nulägesanalys - med bl a medarbetarintervjuer får vi en klar bild av utgångsläget
 • Målbilden - vad ska åstadkommas och vart är ni på väg? Resultatet kan ge personalen det de behöver för att känna fortsatt motivation.
 • Affärsplan för att nå målet - tillsammans formulerar vi ert "varför", skapar budget, likviditetsbudget och marknadsplaner - allt som behövs för god styrning
 • Handlingsplan - vi bryter ner målen i en tidssatt åtgärdsplan
 • Behålla tillväxt över tid - hur genomföra ekonomisk uppföljning, skapa en motiverad organisation och stark ledning
 • Aktivt styrelsearbete - drivet och styrningen grundas i styrelserummet och ska genomsyra hela verksamheten


Finansiera tillväxten

Tillväxt kostar och kan kräva kapitalanskaffning. Vi går igenom dina alternativ; banklån, Almi-lån, affärsänglar, riskkapital - alternativen är flera och kanske är en mix av investerare och långivare det bästa för din verksamhet. Vi guidar i beslutsprocessen och ser även över aktuella bidragsmöjligheter.


FÖRETAGSÖVERLÅTELSER
GENERATIONSSKIFTEN


Vi erbjuder konsultation inför affärsöverlåtelser eller generationsskiften. Vi hjälper säljare att förbereda, planera och värdera sin verksamhet. Kanske är det dags för en generationsväxling? Är du köpare av en specifik verksamhet hjälper vi dig utvärdera och underbygga förhandlingarna - allt för att knyta ihop ett lyckat ägarskifte med nöjda parter.


Företagsförvärv - köpare

Kraftig tillväxt kan åstadkommas genom förvärv av befintlig verksamhet. Är du intresserad av att köpa ett företag har vi flera viktiga tips och råd – vi har coachat i fler än 300 överlåtelser! Har du funnit det perfekta företaget för just dig hjälper vi dig att utvärdera och förhandla.


Affärsöverlåtelse - säljare

En företagsförsäljning kräver ett gediget förarbete. Vi besitter lång och bred erfarenhet och expertis av överlåtelseprocesser och kan guida genom hela processen.


Vi projektleder hela företagsöverlåtelser, ägarskiften och generations-växlingar – företagsvärdering, skapar objektsbeskrivning och säljande annonser, sköter sekretesshandlingar samt håller kontakten med intressenter fram till avtalssignering.


Företagsvärdering - konsten att värdera ovärderliga företag

Det finns olika anledningar till att man vill veta ett företags värde. Till exempel när det finns intressenter, när du har hittat en intressant verksamhet att förvärva eller när ett ägarskifte med generationsväxling inom familjen ska ske.


De vanligaste modellerna som används vid värdering av små och medelstora onoterade företag i Sverige är:
● Substansvärdering
● Enkel eller viktad årsvinstberäkning
● Avkastningsvärdering (baserad på historik eller framskrivningsprognos)


Det mest intressanta värdet, dvs marknadsvärdet, blir känt först när intressenter framför sina bud. Med vår gedigna erfarenhet av företagsöverlåtelser har vi mycket god kunskap om hur marknaden värderar just ditt företag.


Välkommen att kontakta oss för en företagsvärdering och säljprocess!


INTERIMSLÖSNINGAR

VD / CHEF / KONSULT


Behov av en tillfällig chef/VD?
Vi bidrar med inspirerande, positivt ledarskap och nya infallsvinklar inom verksamhetstyrning, försäljning och teknikutveckling.

Företag hamnar ibland i behov av en ledare som snabbt kan hoppa in och leda och styra företaget, försäljningen eller ett specefikt projekt i en akut situation över en viss tid. Detta kan inträffa vid en affärsöverlåtelse, topp av hög arbetsbelastning, när en ledare lämnar eller vid omorganisation.


Flexibilitet och effektivitet

Interimslösningar erbjuder både flexibilitet och effektivitet samt en injektion av kompletterande kompetens och en breddning av nätverk.


Styrelseledamot

Vi har även bred kompetens inom aktivt styrelsearbete och kan bidra med styrelsemedlemmar för vidgade vyer och handlingskraft i styrelserummet.


Interimslösningar

Korta eller långa uppdrag på deltid – det finns lösningar för det mesta. Välkommen att kontakta oss och presentera ert behov!ORGANISATIONSUTVECKLING
HUMAN RESOURCE & REKRYTERING


Rätt person på rätt plats

Rätt kompetens på rätt plats är vitalt för ett företags utveckling. Vi säkerställer att du har en effektiv organisation genom internintervjuer och mentorskap. En extern konsult ger dig en ofärgad och oberoende analys av organisationen och tar temperaturen på verksamheten och företagskulturen. organisk tillväxt erbjuder vi hjälp med rekryteringsprocesser.


Rekrytering
Vi fokuserar på rekryteringsprocessens viktigaste delar såsom skapandet av lockande jobbannonser, intervjuerna och referenstagningarna.


Medarbetarundersökningar

Som ett komplement till utvecklingssamtalen erbjuder vi en smidig och enkel webbaserad medarbetarundersökning som tar tempen på hela organisationen. Vi har en bred undersökning med alla de viktiga frågeställningarna och tillsammans tar vi fram den enkät som ger dig och din verksamhet det bästa underlaget för fortsatt utveckling.


Motiverande eller svåra samtal

Coaching inför personalärenden (medarbetar-/lönesamtal, uppsägning...)
Svåra samtal ska planeras och förberedas väl för bästa mottagande.


Viktiga styrdokument

Har ni en personalhandbok? Policys som efterlevs? Exempel på styrdokument som ni bör ha är hållbarhetsredovisning, IT-policy och kvalitetspolicy. Vi har mallar för de viktigaste dokumenten och arbetar med underleverantörer för t ex fullvärdigt utbud av samtliga dokument för GDPR.


SMARTA, EFFEKTIVA MÖTEN FACILITATOR


Korta, koncisa och effektiva beslutsmöten eller långa diskussioner som behandlar samma punkter som vid senaste mötet? Kanske har era styrelse-/ledningsmöten gått i stå? Att involvera en extern part från oss till mötet skapar ny energi och garanterar beslutstagande och högre action!


Ägarmöten

Att vara överens om verksamhetens framtid, vision och målbild är en förutsättning för ett lyckat företagande. Vi guidar i diskussionerna och hjälper er att formulera företagets framtid.


Styrelsemöten

En aktiv styrning är A och O i företagandet! Det är i styrelserummet de stora strategibesluten tas; t ex vilka reurser som ska förverkliga drömmen, marknadsinriktningen och beslut kring hur ägardirektivets målsättning ska uppnås. Som extern part går vi in och hjälper er att komma framåt i beslutsprocessen.


Ledningsgruppsmöten

Operativa möten ska vara effektiva, beslutsfattande och sikta framåt. Vi lyfter fram vikten av att samtliga deltagare tar eget ansvar, är förberedda och aktiva. Vi ifrågasätter svagt ledarskap och låg aktivitet.  


Personalmöten

Vi erbjuder inspirationspass och/eller gruppövningar för ökad motivation och teambuildning.


Företagsträffar

Vi anordnar eller faciliterar även företagsträffar. Nätverkande och erfarenhetsutbyten är viktigt för tillväxtföretag och här hjälper vi till att skapa dynamiska och givande möten. 
REFERENSER


Här kan du läsa om hur våra kunder upplever våra tjänster